Aktualnie masz 0 ofert w schowku

Karpaty
Inwestycje Karpaty


Inwestycje Karpaty

Euroregion Karpacki - innowacyjna platforma współpracy w Europie środkowo - wschodniej

Wyslij znajomemu
Drukuj

Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki

Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki jest nieformalną platformą współpracy na obszarze Karpat Wschodnich. Powołany został porozumieniem zawartym 14 lutego 1993 roku w Debreczynie na Węgrzech. Pomimo wielu lat Związek, jako całość nie przełamał barier organizacyjnych i prawnych i nie stał się organizacją w rozumieniu prawa międzynarodowego. Każda ze stron Krajowych przyjmuje rozwiązania prawno- formalne i organizacyjne dostosowane do jej potrzeb, możliwości i systemów ustrojowych. Od 10 lat Strona Polska Euroregionu Karpackiego prowadzi intensywne działania zmierzające do upodmiotowienia i profesjonalizacji Euroregionu – na bazie przyjętej w Polsce formy prawnej – stowarzyszenia wspieranego przez samorządy terytorialne funkcjonują już strony ukraińska i słowacka. Model stowarzyszeniowy zaproponowany przez stronę polską umożliwia tworzenie realnych struktur współpracy i stał się podstawą do utworzenia KONSORCJUM KARPACKIEGO – porozumienia trzech stowarzyszeń euro regionalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w procesy rozwoju regionalnego i współpracę terytorialną na obszarze Euroregionu Karpackiego. Docelowo Euroregion Karpacki osiągnie formę federacji krajowych stowarzyszeń, reprezentujących każdą z 5 stron krajowych.

 

Dane statystyczne:

Powierzchnia: 145 153,00 km2

Liczba mieszkańców: ok. 14700000

Liczba stron krajowych: 5 (Polska, Ukraińska, Słowacka, Rumuńska, Węgierska)

Liczba podmiotów krajowych: 3 (Polska, Ukraina, Słowacja)

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska:

Forma prawna: Stowarzyszenie

Rok powstania: 2000

Liczba członków: 62 jednostki samorządu terytorialnego

Adres biura:

Ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja – Północ

Forma prawna: Stowarzyszenie

Data powstania: 2008

Adres biura:Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Ukraina

Forma prawna: Stowarzyszenie

Data powstania: 2007

Liczba członków: 56

Adres biura:  ul. Wynnychenka 18,   79008. Lwow

 

Za politykę rozwoju Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. Dla realizacji wizji rozwoju organizacji powołana została profesjonalna struktura organizacyjna. Struktura organizacyjna odzwierciedla zakresy funkcjonale organizacji. Odpowiadają one trzem głównym płaszczyznom zadaniowym Euroregionu:

1. Obsługę organizacji i struktury organizacyjnej Stowarzyszenia

2. Wdrażanie programów UE

3. Prowadzenie polityki rozwoju Euroregionu

                                     

W strukturze organizacyjnej wyodrębnione zostały trzy piony odpowiedzialne za realizowanie zadań Euroregionu. Za koordynację prac każdego z pionów odpowiadają biura:

1. Biuro Obsługi Stowarzyszenia - w zakresie organizacyjnej, prawnej i finansowej obsługi organizacji

2. Biuro wdrażania programów UE – w zakresie wdrażania Priorytetu 3 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

3. Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, w zakresie realizacji strategii rozwoju organizacji, wdrażania inicjatyw strategicznych oraz opracowywania, koordynowani i implementacji projektów rozwojowych

W ramach Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych realizuje się działania rozwojowe w ramach sekcji i biur tematycznych:

1. Sekcja Koordynacji Współpracy Młodzieży EK – odpowiada za koordynację krajowych i międzynarodowych projektów skierowanych do młodzieży. Koordynuje również sieć EURODESK w Województwie Podkarpackim.

2. Sekcja Sieci Miast Euroregionu Karpackiego – odpowiada za koordynację współpracy polskich i słowackich miast w Euroregionie Karpackim w ramach utworzonej pod auspicjami stowarzyszenia Sieci

3. Sekcja Rozwoju Regionalnego = odpowiada za współpracę z instytucjami rozwoju regionalnego z obszaru Euroregionu oraz innymi partnerami zagranicznymi. Stanowi zaplecze dla strategicznych prorozwojowych inicjatyw Stowarzyszenia oraz koordynuje pracę ekspertów i zespołów projektowych dla Stowarzyszenia

4. Sekcja Koordynacji Euroregionalnego Systemu Współpracy – odpowiada za politykę informacyjną i koordynację współpracy członków Stowarzyszenia oraz partnerów zewnętrznych.  Wdraża rozwiązania IT w konkretnych dziedzinach współpracy terytorialnej

5.  Sekcja projektów wschodnich – odpowiada za kontakty oraz koordynuje współpracę z Ukrainą i innymi państwami wschodniej Europy. Monitoruje Europejską Politykę Sąsiedztwa oraz inicjatywy polityczne związane ze wschodnim wymiarem polityki europejskiej. Wyszukuje partnerów na obszarze swojej działalności.

6. Sekcja projektów społeczno – gospodarczych – odpowiada za opracowywanie i wdrażanie projektów społeczno – gospodarczych. Sekcja zajmuje się również obsługą zewnętrznych kontrahentów, w tym inwestorów.

 

Euroregion Karpacki – innowacyjne sieci współpracy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie ze swoimi odpowiednikami na Słowacji i na Ukrainie prowadzi działania na rzecz mobilizacji i konsolidacji wokół idei Euroregionu środowiska instytucjonalnego i eksperckiego gotowego współdziałać na rzecz rozwoju Karpat. Podejściem, które cechuje te wysiłki jest podejście systemowe i sieciowe. Networking jest sposobem na  tematyczne i zadaniowe powiązania aktywnych podmiotów w ramach Euroregionu oraz na politykę „euroregionu dwóch prędkości” tj. dostosowanie struktur współpracy do interesów i oczekiwań najlepiej przygotowanych aktorów współpracy terytorialnej. Powołane pod egidą Euroregionu Sieci Współpracy posiadają różny status prawno - organizacyjny

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego 

Wyspecjalizowana Sieć Współpracy, której członkami są miasta karpackie ze strony polskiej i słowackiej Euroregionu Karpackiego. Liderem Sieci jest miasto Jarosław (Polska), w którym mieści się siedziba organizacji. Po stronie polskiej w Sieć zaangażowanych jest ponadto kilka miast: Przemyśl, Przeworsk, Ustrzyki Dolne, Jasło, Lesko, Sokołów Małopolski. Po stronie słowackiej w Sieć zaangażowane są Humenne, Snina i Svidnik. Kolejne miasta wyrażają chęć włączenia się w inicjatywę, w tym miasta ukraińskie i węgierskie. Celem Sieci jest współpraca na rzecz rozwoju miast, wymiana informacji, współdziałanie na rzecz turystyki i inwestycji.

Karpacka Sieć Współpracy

Jest organizacją skupiającą ekspertów różnych dziedzin zaangażowanych w politykę rozwojową Euroregionu Karpackiego. Idea powołania Sieci wiąże się z potrzebą identyfikacji i mobilizacji zasobów ludzkich dla zadań realizowanych przez Euroregion. W ramach organizacji funkcjonują tematyczne sekcje (np. turystyka, ochrona środowiska, przedsiębiorczość) , które grupują ekspertów oraz specjalistów. Obsługę grup eksperckich zapewnia serwis  w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy.

Klaster Turystyczny Euroregionu Karpackiego

Platforma współpracy powołana z inicjatywy jednego z głównych partnerów  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Celem porozumienia inicjującego powstanie klastra jest optymalizacja wykorzystania potencjału turystycznego Województwa Podkarpackiego oraz Euroregionu Karpackiego. Do współpracy w ramach klastra zaproszone są samorządy terytorialne, instytucje około biznesowe oraz podmioty gospodarcze i stowarzyszenia z dziedziny turystyki.

Kolegium Karpackie

Organizacja zarejestrowana w Preszowie (Słowacja) powstała z inicjatywy środowiska naukowego Wyższej Szkoły Międzynarodowej Przedsiębiorczości ISMPO Slovakia. Ideą, która była podwaliną powołania organizacji był pomysł na koordynację wielostronnej i wielotematycznej współpracy naukowo – badawczej środowisk i instytucji akademickich Euroregionu Karpackiego. Szkolnictwo Wyższe jest, bowiem bardzo ważnym elementem wpływającym na przyszłość tej części Europy. Dostosowanie oferty oraz jakości usług naszych uczelni oraz zakresu prowadzonych przez nie badań do poziomu europejskiego jest podstawowym warunkiem stworzenia z Euroregionu Karpackiego – obszaru rozwoju i współpracy.

Sieć Współpracy Instytucji Rozwoju Regionalnego

Potencjał instytucji rozwoju regionalnego w Euroregionie Karpackim ma charakter rozproszony i w dużej mierze asymetryczny. W pewnej mierze wynika to z odmiennych rozwiązań ustrojowych i kompetencyjnych związanych z polityką rozwoju regionalnego poszczególnych państw karpackich. Z drugiej strony wynika to z innych uwarunkowań regionalnych i rozwiązań organizacyjnych. Przykładowo na Słowacji istnieje polityka tworzenia licznych agencji rozwoju regionalnego o lokalnym oddziaływaniu i niewielkiej skali możliwości, a w Polsce funkcjonują silne agencje spełniające istotną rolę w polityce rozwoju województw. Istotą sieci, której liderami są oprócz Euroregionu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska) oraz Agencje Rozwoju Regionalnego w Svidniku i Humennem (Słowacja) jest integracja i sieciowanie zidentyfikowanych instytucji, oraz objęcie ich programem współpracy na rzecz rozwoju.

Sieć Szkół Euroregionu Karpackiego

Organizacja skupiająca kilkadziesiąt szkół średnich polskiej i słowackiej strony Euroregionu Karpackiego. Idea współpracy młodzież szkolnej przewijała się we wielu projektach dofinansowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. W ramach jednego z nich realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie powstało stowarzyszenie, którego celem jest dalszy rozwój i koordynacja współpracy szkół średnich na obszarze Euroregionu. W ramach stowarzyszenia realizowane są projekty oraz prowadzone są inne działania. Sieć Szkół Euroregionu Karpackiego przygotowuje się do powołania Parlamentu Młodzieży Euroregionu Karpackiego bierze również udział w tworzeniu sieci EURODESK.

Inwestycje Karpaty